• Asseco WAPRO
 • Nowoczesne systemy zarządzania

Finanse i księgowość WF-FaKir BUDŻET

Spis treści

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Program finansowo ? księgowy dla sektora finansów publicznych WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET

Program WF-FaKir dla Windows wariant BUDŻET jest programem finansowo ? księgowym wspomagającym zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do niej.

System jest rozwinięciem programu WF-Fakir wariant PRESTIŻ, posiada jego pełną funkcjonalność a dodatkowo szereg rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Program umożliwia w tym zakresie:

 • Tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ? według:
  • klasyfikacji tradycyjnej ? w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika;
  • klasyfikacji zadaniowej ? w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie);
 • Definiowanie budżetu jednostki. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie
 • Pełną kontrolę wykonania budżetu jednostki na każdym etapie.
 • W procesie rejestrowania dokumentów księgowych istnieje możliwość:
  • Wiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi.
  • Deklarowania kwoty zapisu jako dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji.
 • Księgowania równoległe. Dokonywanie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.
 • Rozrachunki. W module rozrachunki program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji zarówno:
  • w obrębie kont księgowych, ale także
  • w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.
 • Fakturowanie. Aplikacja posiada wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wystawianie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze, automatyczne księgowanie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
 • Sprawozdawczość budżetowa. Program pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają analizę zapisów od strony:
  • dokumentów i kont księgowych,
  • pozycji klasyfikacji budżetowych.
  Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.
 • Eksport sprawozdań. Program umożliwia także eksport sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Poza wyżej opisaną funkcjonalnością programu związaną ze specyfiką rachunkowości budżetowej program posiada wiele ważnych uniwersalnych funkcjonalności, istotnych w rachunkowości. Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany był na:

 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie;
 • udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo ? księgowych;

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów;
 • mechanizmów automatycznie dekretujących ?koszty do rozliczenia w czasie? (np. prenumeraty, abonamenty itp.);
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych);
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe;
 • moduł tworzenia raportów użytkownika;
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych;

Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

 • stały monitoring kosztów;
 • nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami;
 • wykorzystanie danych księgowych do różnego typu analiz;
 • planowanie, na podstawie aktualnych danych finansowo ? księgowych oraz analizy danych historycznych;

program został wyposażony we wbudowane moduły takie jak:

 • moduły rozliczania projektów;
 • moduły ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności jednostki;
 • moduły analizy wskaźnikowej;
 • moduły umożliwiające tworzenie własnych zestawień użytkownika, pozwalające na sporządzanie rozbudowanych zestawień jak na przykład zestawienie szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności jednostki i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe;

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program WF-Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WF-FaKir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych lub / i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w jednostce, analiz porównawczych i innych.

Korzyści z użytkowania programu WF-Fakir w wariancie BUDŻET

 • profesjonalne zarządzania finansami zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • łatwiejsza klasyfikacja dochodów i wydatków
 • możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi
 • raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów
 • możliwość raportowania w formacie elektronicznym
 • współpraca programów ułatwiająca wymianę danych
 • intuicyjna instalacja i obsługa

 

Zapytaj o cenę swojej aktualizacji.

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli nam przygotować dla Państwa specjalną ofertę na zakup aktualizacji. Prośba o wycenę nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia na aktualizację.
captcha
Reload